IGIC®-facetten

 

De “relatie” tussen mens (team) en leider binnen de (digitale informatie) organisatie

Hoe wordt hij gemotiveerd en geïnspireerd zodat hij eigenaarschap heeft, zich committeert, leert van fouten en zich bewust is van de activiteiten van het werk en de organisatiedoelstellingen.

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat “de mens” gereed is voor het komende decennium.

 

Hiervoor zijn er 5 facetten:

 

  • Bewustwording 
  • Commitment
  • Empathie
  • Eigenaarschap
  • Psychologische veiligheid / Just Culture

 

Lees het artikel Bewustwording >>

Lees het artikel Just Culture >>

Lees het artikel Commitment >>

Lees het artikel Empathie >>

Lees het artikel Eigenaarschap >>

MENS (TEAM)

De mens (team) neemt verantwoordelijkheid, kan reflecteren, leert van fouten, ziet doelen als een uitdaging en draagt bij aan de kwaliteit en (toegevoegde) waarde.

LEIDER

De leider moet kunnen nspireren, motiveren, waarderen en reflecteren.
De leider zal de visie en doelstellingen van de organisatie uitdragen en sturing geven aan de mens (team) om deze te realiseren.
De leider zal met middelen een omgeving creëren waarbij de mens (team) zo effectief mogelijk kan werken.

BEWUSTWORDING

Is men zich echt bewust van het werk, de missie, bedrijfsdoelstellingen en het grotere geheel waar men deel van uitmaakt binnen de organisatie?
Is men zich als organisatie (en als mens) bewust van wat er leeft en speelt in en buiten de organisatie dat invloed heeft op de organisatie?

De belangrijkste elementen voor het bewustwordingsproces zijn : zelfbewust en organisatiebewust.

JUST CULTURE 

De term “Just Culture” komt uit de luchtvaartsector. In de luchtvaart zijn veiligheid en duidelijkheid van cruciaal belang.
Niet alleen voor de luchtvaart is “Just Culture” van immens belang, ook veel andere sectoren kunnen hiervan leren.

De kenmerken van een “Just Culture-organisatie” zijn dat niet-verwijtbare fouten nooit de aanleiding mogen zijn voor consequenties. In een “Just Culture-organisatie” worden werknemers beloond voor het melden van incidenten en alleen ‘gestraft’ als er sprake is van roekeloosheid of bewuste nalatigheid.

COMMITMENT

Commitment verkrijgen binnen een organisatie is een belangrijke pijler om doelstellingen te realiseren. Daarnaast zal het de prestaties bevorderen en innovatie stimuleren.
Commitment is het (in)directe gevolg van (organisatorisch) bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid. Deze twee facetten zijn het belangrijkst om mensen hun commitment te laten uitdragen.

EIGENAARSCHAP

Eigenaarschap = zich verantwoordelijk voelen én verantwoordelijkheid nemen.
Iedereen in de organisatie moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen voor het werk (activiteiten) dat men doet.
Verantwoordelijkheid nemen door bewust te zijn van het belang van het werk dat men doet hoort bij het informatietransformatie proces.

EMPATHIE

Empathie is belangrijk in de wereld die constant verandert. Mensen voelen enorme druk en vaak staan organisaties hier niet bij stil. Ieder mens binnen een organisatie heeft zijn eigen normen, waarden, drijfveren en belevingswereld. Een organisatie die bestaat uit de verbinding leiders/managers en medewerkers moet zich hiervan bewust zijn.
Empathie is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat “de mens” als belangrijkste en meest centrale element wordt gezien en zich kan inleven in wat anderen voelen en denken.