IGIC® Facet : Empathie

Ieder mens binnen een organisatie heeft zijn eigen normen, waarden, drijfveren en belevingswereld. Een organisatie die bestaat uit de verbinding leiders/managers en medewerkers moet zich hiervan bewust zijn.
Empathie is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat “de mens” als belangrijkste en centrale element wordt gezien en zich kan inleven in wat anderen voelen en denken.

Het gaat hier niet alleen maar om respectvol met elkaar om te gaan als mensen, maar ook om elkaar te begrijpen (cognitieve empathie) en te voelen wat een ander voelt (emotionele empathie).

De belangrijkste vormen van empathie binnen een organisatie zijn:

Cognitieve empathie zorgt ervoor dat je het perspectief van anderen kunt begrijpen. Dit is belangrijk bij een samenwerking, om zich te kunnen verplaatsen in de medemens.

Emotionele empathie zorgt ervoor dat men voelt wat de ander voelt. Als er problemen zijn (bij iemand) in de organisatie is het handig als het ‘gevoeld’ wordt door de manager of het team waarin men werkzaam is. Vanuit dit inzicht kan er gewerkt worden aan oplossingen.
Als dit (empathisch) inzicht er niet is, kan dit het probleem alleen maar verergeren.

 In een empathische organisatie is er altijd tijd voor een-op-eengesprekken en gesprekken met het team of de afdeling, waarbij niet alleen maar over resultaten gesproken wordt, maar ook over wat er leeft binnen (de mens in de) organisatie.

Leiders/managers
Leiders zijn belangrijke sleutelfiguren. Zij moeten het voorbeeld geven en écht luisteren naar wat er gebeurt op de werkvloer. Hiervoor zijn proactieve leiders nodig.
Uit onderzoek blijkt dat macht (bij leiders/managers) minder empathisch maakt: hoe meer macht, hoe minder het vermogen om emoties te kunnen “zien”.
Feedback vragen aan ondergeschikten is belangrijk voor leiders/managers omdat dit hen inzicht geeft in het vermogen om te reflecteren. Een sterke leider/manager vraagt feedback, terwijl zwakkere leiders/managers geen feedback wensen te krijgen omdat ze bang zijn voor kritiek.

Luisteren naar wat er juist niet gezegd wordt.

Begrijpen wat de drijfveren en doelen van de mens zijn en dus wat zijn/haar passies zijn.
Als er een probleem in de organisatie is, moeten mensen in staat zijn te luisteren en proberen te begrijpen wat er aan de hand is, ook als er niets gezegd wordt.
De mens is een “variabele” die absoluut niet vergeten mag worden. Mensen zijn geen machines of nummers. De mens staat aan het roer bij (vrijwel) alle activiteiten binnen een organisatie.

Een empathische organisatie zal bijdragen aan het succes van de organisatie en informatievoorziening. Empathie zal bijdragen aan bewustwording, vertrouwen, verbetering en efficiëntie.

Werkvloer
Empathie kan niet alleen vanuit de leiding of management komen. Ook de mensen op de werkvloer moeten empathisch zijn en begrip voor elkaar kunnen opbrengen. De leiders/managers moeten wel zorgen voor een stuk bewustwording, wat bijdraagt aan het begrip waar de organisatie mee bezig is.  

Uit onderzoeken blijkt dat begrip en inzicht van hoe anderen denken en voelen, leidt tot betere prestaties in de organisatie. Ook zal de samenwerking en communicatie verbeteren.